AULA je recenzovaný odborný časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, který se zaměřuje jak na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy, tak na aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice. Vychází……

48 zemí je součástí boloňského procesu! Boloňský proces zahájili ministři školství 29 evropských zemí svými podpisy pod Boloňskou deklarací již v roce 1999. Je to jeden  z dobrovolných  procesů na evropské úrovni (ale jdoucí mimo Evropskou Unii). V současné……

„The contribution of higher education institutions to strengthen socio-economic development of peripheral regions in Norway and the Czech Republic“ – PERIF   „Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky“……

  „Enhancing Capacites in Implementation of Institutional Quality Assurance Systems and Typology Using Bologna Process Principles“- IQAT  „Posilování kapacit v implementaci institucionálních systémů zajišťování kvality a typologie s využitím principů Boloňského procesu“ – IQAT Partneři……

Jsme rádi, že vás můžeme informovat o tom, že sborník z konference DisCo 2017 je přístupný online. Hlavním tématem konference bylo „Open education as a way to a knowledge society”. Sborník není žádný drobeček, má úctyhodných……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License