Odborné vzdělávání a příprava v EU

V oblasti odborného vzdělávání a přípravy spolupracuje Evropská komise v rámci kodaňského procesu s orgány členských států, představiteli zaměstnavatelů a zaměstnanců i zeměmi mimo EU. Cílem této spolupráce je zvýšení kvality odborné přípravy (včetně počátečního vzdělávání a profesního rozvoje), zlepšení kvalifikace učitelů, školitelů a dalších odborníků v této oblasti a přizpůsobení kurzů poptávce na trhu práce.

Na podporu těchto cílů uskutečnila Evropská komise řadu opatření. Základním nástrojem je Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality (EQAVET), který členským státům na základě společně dohodnutých kritérií pomáhá prosazovat neustálé zlepšování jejich systému odborného vzdělávání a přípravy a monitorovat dosažený pokrok. Rámec by neměl sloužit pouze ke zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy, ale také k budování vzájemné důvěry mezi různými systémy vzdělávání, která usnadní schvalování a uznávání dovedností a schopností získaných v jiných zemích. Země EU používají tento rámec ke zlepšování svých systémů zajišťování kvality za spolupráce všech zúčastněných stran. To zahrnuje zřízení národních referenčních míst pro zajišťování kvality, aktivní účast v příslušných celoevropských sítích a rozvoj vnitrostátních postupů, které se zaměřují na zlepšování systémů zajišťování kvality a na co nejlepší využívání rámce. Jedná se o dobrovolný systém, který mohou využívat veřejné orgány i další subjekty zapojené do zajišťování kvality.

Dalším významným nástrojem je Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). Jeho cílem je usnadnit lidem získat uznání jejich pracovních dovedností a znalostí získaných v různých systémech a zemích (aby si je mohli nechat započítat do své kvalifikace), dále zatraktivnit práci a studium v jiných zemích a v jiných systémech vzdělávání, zvýšit kompatibilitu různých systémů odborného vzdělávání a přípravy v zemích EU a také počet nabízených oborů a zvýšit zaměstnatelnost absolventů odborného vzdělávání a přípravy a také důvěru zaměstnavatelů, že každá z těchto kvalifikací si vyžaduje zvláštní dovednosti a znalosti.

Vedle EQAVET a ECVET se jedná o následující opatření:

Činnost Komise v oblasti odborného vzdělávání a přípravy podporují dvě agentury:

Další informace

 

Právní předpisy a iniciativy EU

Related Podobná hesla

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License