Ing. Radim Ryška, Ph.D.

ředitel CSVŠ, v.v.i.

739 203 722

ryska@csvs.cz

Dlouhodobě se zabývá otázkami vztahu vysokoškolského vzdělávání a společnosti, specificky pak uplatněním absolventů na trhu práce, jejich hodnocením získaného vzdělání, zjišťováním kompetenční výbavy pro práci a život, včetně způsobů jejich efektivního nabývání, dále pak vybranými problematikami fungování vysokoškolských systémů a strategiemi ve vysokém školství.
 
Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

zástupkyně ředitele

739 203 724

smidova@csvs.cz

Zaměřuje se na problematiku hodnot vysokoškoláků, dále na klasifikaci a žebříčky hodnocení vysokých škol a sociální soudržnost české společnosti v celoevropském kontextu. Zabývá se i podmínkami vysokoškolského vzdělávání, neúspěšností ve vysokém školství a dalšími otázkami vysokoškolských studentů a studia.
 
Marta Šlemendová

sekretariát

739 203 723

csvs@csvs.cz

Výzkumný tým
 
Ing. Josef Beneš, CSc.

739 203 726

benes@csvs.cz

Věnuje se institucionální a programové diverzifikaci, problematice strukturovaného studia v souvislosti s úspěšností studia, dále pak spolupráci vysokých škol s externími partnery.
 
Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D.

(také pověřenec pro ochranu osobních údajů GDPR)

739 203 725

beseda@csvs.cz
Dlouhodobě se zabývá kvalitou vzdělávání, mediální antropologií, kyberantropologií a dopady ICT technologií v terciárním vzdělávání. Vede Národní centrum distančního vzdělávání. Pořádá konferenci DisCo věnovanou digitalizaci vzdělávání.
 
Dr. Filip Bláha

739 203 726

blaha@csvs.cz

Zabývá se nerovnostmi ve vysokoškolském vzdělávání a s tím spojeným vysokoškolským poradenstvím. Zaměřuje se dále na transfer výzkumu do praxe a zabezpečuje projektový management.
 
PhDr. Mgr. Karel Hanuš, Ph.D.

739 203 726

hanus@csvs.cz

Zabývá se vzděláváním budoucích učitelů a genderovými nerovnostmi v odměňování absolventů vysokých škol. Věnuje se rovněž zpřístupňování vysokoškolských témat v rámci vytvářené Aula¬wiki.
 
Mgr. Lucie Hündlová

hundlova@csvs.cz

Věnuje se roli a postavení studujících v rámci rozhodovacích mechanismů na českých vysokých školách, postojům a životním podmínkám studentů a studentek českých vysokých škol.
 
Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

739 203 725

kohoutek@csvs.cz

Věnuje se výzkumu mechanismů zajišťování kvality, roli vysokých škol ve společnosti (tzv. „třetí roli“), vzdělávání a odchodům začínajících učitelů z profese a implementaci vysokoškolských politik.
 
Ing. Jana Korečková

739 203 725

koreckova@csvs.cz

Zabývá se trendy ovlivňujícími trh práce a uplatnitelnost absolventů vysokých škol včetně jejich hodnocení dosaženého vzdělání, požadovaných kompetencí, kvalifikací. Spolupracuje i na problematice doktorského studia a nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.
 
Mgr. Vítězslav Lounek

739 203 726

lounek@csvs.cz

Věnuje se kvantitativní analýze dat a metodologii sociálních věd, což se promítá do jeho odborných aktivit v rámci analýz a výzkumu různých aspektů uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na pracovním trhu a rovněž v oblasti nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání.

 

Ing. Vladimír Roskovec, CSc.

739 203 726

roskovec@csvs.cz

Dlouhodobě se věnuje tematice fungování vysokoškolského systému ČR, jeho financování a zajišťování kvality.
 
Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.

739 203 725

sedlacek@csvs.cz

Zabývá se oblastí uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce, jejich hodnocení nabytého vzdělání, ekonomickými efekty vzdělávání, podílí se také na zkoumání neúspěšnosti studentů vysokých škol.
 
PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

739 203 726

sekerak@csvs.cz

Specializuje se na politickou teorii, teorii demokracie a vybrané teologické otázky. Ve výzkumu vysokého školství se zaměřuje na veřejné politiky v oblasti terciárního vzdělávání, doktorandské studium v ČR a rovněž na vybrané otázky neúspěšnosti vysokoškolského vzdělávání.
 
Ing. Helena Šebková, CSc.

739 203 726

sebkova@csvs.cz

Dlouhodobě se věnuje kvalitě vysokoškolského vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni, zabývá se otázkami spolupráce vysokých škol s externími partnery a profesně zaměřeným studiem, problémy neúspěšnosti studentů na vysokých školách.
 
Podpůrný tým

Ing. Ljubov Hadáčková

739 203 727

hadackova@csvs.cz

Účetní

Ekonomka
 
Ing. Jan Koller, Ph.D.

koller@csvs.cz

IT
 
Josef Volmut

602 170 105

volmut@csvs.cz

IT

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License