AULA je recenzovaný odborný časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, který se zaměřuje jak na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy, tak na aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice. Vychází zpravidla dvakrát ročně a je vydáván Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i.

 

AULA publikuje odborné studie, jejichž předmětem výzkumu je vysoké školství a věda. Tento výzkum je již z principu interdisciplinární, a proto časopis AULA přijímá příspěvky vycházející z širokého spektra teoretického a metodologického zaměření – sociologie, politologie, ekonomie, historie, statistiky, demografie, pedagogiky, psychologie ad. Naším cílem je systematicky sledovat odborné dění v oblasti výzkumu vysokého školství a vědy u nás i v zahraničí, ať již v podobě zprávy z významných konferencí nebo o relevantních výzkumných projektech, systematickým recenzováním domácí i zahraniční knižní odborné produkce nebo překlady nejvýznamnějších zahraničních prací z oboru. AULA byla Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazena na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

 

AULA dává prostor diskusím o aktuálních otázkách vysokého školství a vědy. Zveřejňuje zkušenosti, diskusní příspěvky a polemiky týkající se současných změn ve vysokém školství a ve vědě. Časopis AULA se snaží reagovat na žhavá témata, která zajímají nejen odborníky na daná témata, ale všechny akademické pracovníky, studenty, veřejné činitele i širokou veřejnost, které není stav českého vysokého školství a vědy lhostejný.

 

AULA je nezbytným zdrojem informací pro každého, kdo se chce orientovat v současné situaci vysokého školství a vědy. Od roku 2016 vychází časopis pouze elektronicky.

 

Název periodického tisku: AULA revue pro vysokoškolskou a vědní politiku
Periodicita: dvakrát ročně
Vydavatel: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Adresa: Jankovcova 63a , Praha 7

IČO: 00237752
Místo vydávání: Praha
ISSN 1210-6658 (Print)
ISSN 2533_4433 (Online)

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License