Redakce přijímá příspěvky do těchto rubrik:

  • Studie – odborné stati výzkumného charakteru, přehledy bádání v specifických oblastech (max. 54000 znaků, tj. 30 NS)
  • Zprávy z výzkumu – příspěvky prezentující výzkumné projekty a jejich dílčí nebo předběžné výsledky (max. 36000 znaků, tj. 20 NS)
  • Zprávy – informace o významných vědeckých akcích, probíhajících vědeckých projektech apod. (max. 18000 znaků, tj. 10 NS)
  • Recenze – na odborné práce z relevantních oblastí výzkumu (max. 27000 znaků, tj. 15 NS)
  • Diskuse – názory, stanoviska k aktuálnímu dění (max. 36000 znaků, tj. 20 NS)
 

Při komunikaci s redakcí časopisu AULA, prosíme o dodržení následujících pravidel:

  • korespondenci a příspěvky posílejte na adresu aula@csvs.cz,
  • příspěvky zasílejte v běžných textových formátech (.rtf, .doc)
  • nepoužívejte speciální fonty či zvláštní formátování stránek, protože grafická úprava všech textů se provádí jednotně pro celé číslo
  • obrázky, grafy a schémata zasílejte, pokud možno, v grafickém formátu (nejlépe TIFF), a to v samostatných souborech
  • tabulky a grafy lze posílat také ve formátu Microsoft EXCEL
 

Odkazy na literaturu, dokumenty, data se uvádějí v závorce v textu s uvedením autora a roku vydání. Seznam všech citovaných titulů je vždy na konci textu. Citační normou je ČSN 690 a 690-2.

Např.:

Dokument: Česká republika. Zákon č. 130/ 2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. In Sbírka zákonů. 2002, 12, s. 79–111.

Kniha:
LAW, J. After Method: Mess in Social Science Research. London: Routledge, 2004. 200 s.

Článek v časopise:
BECHER, T. Towards a Definition of Disciplinary Cultures, Studies in Higher Education. Studies in Higher Education. 1981, 6, 2, s. 109-122.

Článek v knize, sborníku:
BRAXTON, J.M.; HARGENS, L.L. Variation among academic disciplines: Analytical frameworks and research. In SMART, J.C. Higher education: Handbook of theory and research. New York: Springer-Verlag, 1996. s. 1–46.

Elektronický dokument
MATĚJŮ, P., et al. Studium na vysoké škole 2004: Zpráva z výzkumu studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.stratif.cz/?operation=display&id=92>.

 

Recenzní řízení
Odborné stati procházejí standardním anonymním recenzním řízením. Po přijetí textu redakční kruh rozhodne o přidělení dvou recenzentů, kteří text buď doporučí k vydání (případně po úpravách) nebo ho navrhnou po úpravách znovu předložit do recenzního řízení či text zamítnou. Články, které projdou úspěšně recenzním řízením, redakční kruh zařadí do nejbližšího možného čísla časopisu.

Příspěvky přijímáme průběžně: aula@csvs.cz.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License