Higher Education and Regional Development: Tales from Northern and Central Europe
Autor: Pinheiro, Rómulo, Young, Mitchell, Šima, Karel (Eds.)

Vydavatel: Palgrave Macmillian
ISBN 978-3-319-78643-8
DOI 10.1007/978-3-319-78643-8
Počet stran: 218 stran
Vydáno: Cham, Švýcarsko, 2018

Anotace: Kniha je založena na výsledcích projektu PERIF – Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky. Kniha “Higher Education and Regional Development: Tales from Northern and Central Europe” (editoři Romulo Pinheiro, Mitchell Young a Karel Šima) analyzuje roli univerzit jako důležitých aktérů v socio-ekonomickém rozvoji periferních regionů v Norsku a České republice. Zkoumá nejasnosti a rozpory mezi tradičním posláním, vysokých škol jako vzdělávacích a výzkumných institucí ve srovnání se současnými společenskými požadavky, které mnohem více apelují na celospolečenskou zodpovědnost.

 

Developing Media Literacy in Public Education: A regional priority in a Mediatized Age
Autor: Veronika Pelle (ed.)

ISBN 978-963-503-622-6
Počet stran: 240 stran
Vydáno: Budapešť,  Maďarsko, 2016

The growing scientific discourse on media literacy in the last couple of years proves that the actors of science seem to have recognized this need: a numberof publications and conferences on media literacy have emerged, discussing the benefits and dangers, changes and challenges of our mediatized age. Despite the scientific results, however, few decisive steps promoting medialiteracy have been made in educational policy and practice, either on national or European level. One of the possible reasons behind this delay is the lack of comprehensive, in-depth researches, providing an overview on the state of media literacy in public education on national levels. Our project Developing
media literacy in public education: A regional priority in a mediatized age embarked on filling in the above hiatus and facing this challenge in the region of the Visegrad Group (V4) countries: Hungary, Poland, Slovakia and the Czech
Republic.Funded by the International Visegrad Fund, the main aim of our project – lead by the Institute of Behavioural Sciences and Communication Theory at Corvinus University of Budapest – was to map the state of media literacy in the V4 region and develop an international knowledge base in this field. For this purpose, an academic research group was set in each of the V4 countries.

 

Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education
Autor: Heather Eggins (ed.)

Vydavatel: Sense Publishers
ISBN: 978-94-6209-492-5
Počet stran: 180 stran
Vydáno: Rotterdam, 2014

Anotace: This book is an integral part of the major project funded by the EACEA Programme of the European Commission, on the topic of ‘Identifying Barriers in Promoting European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level’. The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) were established in 2005, and are currently being reviewed. The ESG Part 1 applies to all higher education within Europe and proffers advice on all aspects of quality assurance. The book is grounded on the research findings of the three year project (2010– 2013) which has been examining in detail all aspects of quality work in institutions. The research interrogated a sample of 28 higher education institutions in seven countries. The research teams undertaking the work are drawn from the Centre for Higher Education Studies, Prague, Czech Republic, Durham University, UK, University of Latvia (Riga), the Centre for Research in Higher Education Policy (CIPES), Matosinhos, Portugal, Warsaw School of Economics, Poland, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia and the Centre for HigherEducation Policy Studies (CHEPS) University of Twente, Netherlands.

 

Využití evropských standardů pro zajištění kvality na českých vysokých školách
Autor: Helena Šebková, Josef Beneš, Vladimír Roskovec

Vydavatel: Vyšehrad
ISBN: 978-80-7429-438-9
Počet stran: 216 stran
Vydáno: Praha, 2013

Anotace: Kvalita vysokoškolského vzdělávání a její udržování a zdokonalování je dlouho jednou ze základních priorit rozvoje této části vzdělávacích systémů mnoha zemí. Důvodů pro zdůrazňování kvality a jejího zajišťování je mnoho a mezi nejvýznamnější patří decentralizace řízení systémů vysokého školství, v nichž autonomní instituce zodpovídají za kvalitu svých činností státu (respektive jeho občanům), který je hlavním poskytovatelem veřejných prostředků. Kvalita činnosti vysokých škol je navázána na jejich extenzivní rozvoj, na vznik a rozvoj moderních vzdělávacích metod a technických prostředků. Zásadní roli hraje také internacionalizace, jejíž podstatnou částí je mobilita studentů a akademických pracovníků.Tato publikace je věnována výsledkům projektu Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level podpořeným z Lifelong Learning Programme EU.

 

České vysoké školství
Podtitul: Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009
Autor: Libor Prudký, Petr Pabian, Karel Šima

Vydavatel: Grada Publishing, a.s.
ISBN: 978-80-247-3009-7
Počet stran: 168 stran
Vydáno: Praha, 2010

Anotace: Do vášnivých debat o podobě rozvoje vysokého školství po roce 1989 se touto knihou autoři pokouší vnést věcný a teoreticky založený pohled. S využitím konceptu “masifikace” vysokého školství analyzují základní vývojové trendy, kterými české vysoké školství prošlo. Podstatné změny kapacit vysokého školství mají významné důsledky pro postavení studentů, akademických pracovníků a roli výzkumu na vysokých školách. Tito hlavní aktéři jsou analyzováni jak z hlediska vnitřních charakteristik, tak v širším společenském kontextu. Kniha také klady otázky po smyslu změn vysokého školství a hledání obsahu vysokoškolského vzdělávání pro společnost.

 

Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakálařské studijní programy
Autor: Jaroslav Veteška, Helena Šebková (eds.)

Vydavatel: Educa service
ISBN: 978-80-87306-05-0
Počet stran: 336
Vydáno: Praha, 2010

Anotace: Předkládaná monografie je hlavním a souhrnným výstupem všech prací na projektu. Monografie je členěná do čtyř částí. První část je složená z pěti kapitol, které obsahují hlavní výsledky výzkumu týkající se účasti externích partnerů sledovaných vysokých škol ve třech komplexních oblastech činností vysokých škol – vzdělávání (zejména tvorba a uskutečňování studijních programů), řízení institucí a zajišťování kvality. Druhá část monografie je věnována zejména statistickým údajům. Třetí část monografie obsahuje ve čtyřech kapitolách čtyři případové studie. První z nich obsahuje rozsáhlou komparaci z doporučení odborníků OECD několika zemím – účastníkům projektu Thematic Review of Tertiary Education, k rozvoji v oblasti spolupráce vysokých škol s trhem práce. Následována je případovou studií o spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky v Chorvatsku. Další dvě kapitoly se týkají národních zkušeností a uvádějí komplexní pohled na příklady dobré praxe spolupráce akademické a podnikové sféry na dvou ze sledovaných vysokých škol – na Vysokém učení technickém v Brně a na Západočeské univerzitě v Plzni. Čtvrtá část monografie shrnuje očekávané výsledky projektu.

 

Studies on Higher Education
Implementation of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education in the Central and East-European Countries– Agenda Ahead
Autor: Jan Kohoutek (Editor)

Vydavatel: UNESCO
ISBN 978-92-9069-189-1 (nesprávně uvedené ISBN 92-9069-189-2)
Počet stran: 321
Vydáno: Bucharest, 2009

Anotace: V procesu vytváření Evropského prostoru vysokého školství čelí vysokoškolské systémy jednotlivých zemí mnoha výzvám s implikacemi pro vysokoškolské instituce stejně jako řídící orgány státní správy. Kvalita vysokého školství se jako jedna z hlavních tematik Boloňského procesu postupem doby stala častým předmětem výzkumu prováděného však především v zemích západní Evropy, nikoliv však v regionu střední a východní Evropy. Kniha „Implementace Standardů a pravidel pro zajišťování kvality vysokého školství v zemích střední a východní Evropy – možná řešení” je výsledkem snahy expertů z pěti středo- a východoevropských zemí (Česká republika, Polsko, Slovenská republika, Maďarsko, Lotyšsko) o změnu tohoto stavu. Předmětem výzkumu je současný stav implementace „Standardů a pravidel pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství“ (ESG) na národní úrovni v uvedených pěti zemích střední a východní Evropy. Za tímto účelem je kniha rozdělena do celkem 11-ti kapitol, z nichž první tři jsou věnovány teoretickým východiskům, následujících pět pak případovým studiím z jednotlivých zemí. Kromě závěrečné kapitoly shrnující výsledky výzkumu kniha obsahuje též pilotní případovou studii pojednávající o implementaci ESG v rámci vysokoškolské instituce (kapitoly devět a deset). Svým zaměřením a obsahem je kniha „Implementace Standardů a pravidel pro zajišťování kvality vysokého školství v zemích střední a východní Evropy – možná řešení” určena jak pro výzkumné pracovníky tak pro pracovníky exekutivy vysokoškolských institucí, ministerstev a dalších orgánů státní správy.

 

Zajišťování kvality v českém vysokém školství
Autor: Alena Chvátalová, Jan Kohoutek, Helena Šebková (eds.)

Vydavatel: Aleš Čeněk, s.r.o.
ISBN: 978-80-7380-154-0
Počet stran: 208
Vydáno: Praha, 2008

Anotace: Rozvoj mechanismů zajišťování kvality představuje jednu ze základních vývojových priorit vysokého školství jak na evropské úrovni (Boloňský proces) tak na národní úrovni jednotlivých zemí. Důvodem tohoto stavu je snaha státu nejen o zajištění potřebné úrovně vysokoškolského vzdělání ve smyslu efektivního využití vynakládaných veřejných zdrojů ale též samotné úsilí vysokých škol o dosažení co nejvyšší míry kvality jimi vykonávaných činností. V České republice, stejně jako ve většině ostatních signatářských zemích Boloňského procesu, je poskytování ekonomicky efektivního vysokoškolského vzdělání zabezpečeno mechanismem akreditace, zatímco kontinuální zlepšování kvality činností vysokých škol prostřednictvím formativního institucionálního vnitřního hodnocení. Cílem monografie „Zajišťování kvality v českém vysokém školství“ je popsat a zhodnotit vývoj státního mechanismu akreditace a institucionálních mechanismů vnitřního hodnocení veřejných a soukromých vysokých škol v České republice od roku 1989. Dále pak na základě deskripce vývojové dynamiky mechanismů akreditace a institucionálního hodnocení analyzovat vliv těchto mechanismů na současný stav vysokoškolské politiky na národní úrovni. V neposlední řadě si monografie prostřednictvím analýzy iniciativ usilujících o rozvoj mechanismů zajišťování kvality na nadnárodní úrovni klade za cíl zpřesnit poznání o konvergenci vývoje české a evropské vysokoškolské politiky. Monografie je svým obsahem určena zvláště badatelům a analytikům zabývajících se systémy vysokého školství, ale díky zahrnutí případových studií z jednotlivých vysokých škol obsahující příklady dobré praxe poskytne cenné informace i dalším hlavním aktérům zainteresovaných na vysokoškolském vzdělávání – studentům a jejich rodičům.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License