Součástí naší práce je spolupráce na projektech s mezinárodními, národními i regionálními partnery. Máme dlouhodobé zkušenosti s přípravou, vedením i řízením projektů. Hledáte partnera pro projekty v oblasti vysokého školství, obraťte se na nás.

Šetření Doktorandi 2021

Připravujeme národní šetření studentů a studentek doktorského studia, které bude zahájeno během jara 2021. Bude zaměřeno na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů.

Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (2020-2023)

Řešitelem projektu je Vysoká škola zdravotnická Praha, dále jsou zapojeni Technická univerzita v Liberci a Sdružení profesního terciárního vzdělávání.

Cílem projektu je vytvořit osobní vzdělávací prostředí (Personal Learning Environment – PLE) pro studenty zdravotnických oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář, které jsou na VŠ velmi regulované. Problémem je např. nízká míra soustředěnosti a motivace studentů, jejíž zvýšení projekt zkoumá a navrhuje zlepšení. Projekt je zaměřen na učitele i studenty těchto oborů, kterým nabídne osobní flexibilní vzdělávací cesty za pomoci moderních výukových metod a technologií 21.století, v silně regulovaném rámci zdravotnických oborů.

Výstupem projektu bude souhrnná výzkumná zpráva zahrnující metodologii zavádění PLE do zdravotnických oborů, didaktická metoda a učebnice pro školy ukazující i konkrétní příklady dobré praxe, 2 výzkumné články, 4 workshopy a závěrečná konference. Další informace zde.

UASiMAP (2020-2022)

Cílem projektu Erasmus + UASiMAP je vyvinout nástroj na sebereflexi univerzit aplikovaných věd (UAS) v oblasti regionálního zapojení, který bude měřit místní zapojení UAS a vývoj jejich dalších strategií. Projekt mapuje aktivity UAS a zaměřuje na shromažďování příkladů dobré praxe v této oblasti. Bude též vycházet ze zkušeností a závěrů jiných podobných iniciativ a projektů (např. HEInnovate, U-Multirank, TEFCE).

Hlavním řešitelem projektu je EURASHE. Partnery jsou Augentis (Itálie), Flemish Council of Universities of Applied Sciences and Arts (VLHORA), Hungarian Rectors’ Conference, Technological Higher Education Association (THEA, Irsko), The Portuguese Polytechnics Coordinating Council, TTK University of Applied Sciences (TTK UAS, Estonsko). Více informací zde.

Mezinárodní spolupráce jako nástroj zvýšení kvality vybraných ukrajinských univerzit (2019 – 2021)

Projekt si klade za cíl posílit kapacity managementu, mladých pedagogů, vědeckých pracovníků a magisterských studentů na vybraných ukrajinských univerzitách v oblasti kvality vzdělávání, vědecko-výzkumné činnosti, spolupráce s praxí a komunitního zapojení. Cíle bude dosaženo skrze aktivní účast českých VŠ akademiků při sdílení know-how a přenosu dobré praxe z ČZU na partnerské univerzity.

Součástí realizace projektu jsou odborné tematicky zaměřené workshopy na implementaci nástrojů kvality vzdělávání, posílení vědecko-výzkumné činnosti, ná. Nedílnou součástí je posilování spolupráce s podnikatelskou sférou ohledně studentských praktických stáží a pilotní utváření strategie pro rozvoj regionu na univerzitě BTNAU. Navrhovaný projekt navazuje na zkušenosti z realizace předešlých projektů na Ukrajině a rozšiřuje činnost, kdy kromě SNAU a SSU projekt cílí též na další univerzity – Bila Cerkva National Agrarian University, Kharkic National Agrarian University a Dnieper State Agrarian-Economic University.

EUROSTUDENT VII (2018 – 2020)

V roce 2019 probíhá další kolo mezinárodního výzkumu EUROSTUDENT (http://www.eurostudent.eu), který se týká sociálně-ekonomické dimenze života studentů v Evropě. Předmětem výzkumu jsou tak například otázky zaměřené na finanční zabezpečení studia, bydlení, zkušenosti se zahraniční mobilitou i spokojenost s výběrem studijního programu. Výzkumu se účastní celkem 28 evropských zemí včetně České republiky. Na jaře roku 2019 proběhl sběr dat mezi studenty bakalářských a magisterských studijních programů, a to formou on-line dotazníku.  Výsledky z předchozího šetření (EUROSTUDENT VI) jsou prezentovány zde.  Výsledky výzkumu EUROSTUDENT jsou podstatné nejen z hlediska pohledu na jednotlivá výzkumná témata, ale také proto, že umožňují i široké srovnání v čase a tím i identifikaci trendů, které se týkají studentů a jejich zázemí.

Informace o prvních výsledcích (ze začátku srpna 2019) jsou k dispozici zde. Více informací k terénní fázi projektu, o odměnách za participaci a také o GDPR najdete zde.

During the summer semester of the academic year 2018/2019, the seventh round of the international survey EUROSTUDENT is being held in the Czech Republic. The EUROSTUDENT survey is focused on the socio-economic dimension of student´s life in Europe. Main topics are, for example, issues focused on economic conditions of study (resources and expenses), housing, possible difficulties of students who have to tackle with health problems, experience with foreign mobility or satisfaction with the choice of study program. A total of 28 European countries, including the Czech Republic, participate in the research. The target population of the research is students of bachelor’s and master’s degree programs and the survey was in the form of an on-line questionnaire. The results of the EUROSTUDENT research are essential not only from the point of view of individual research topics, but also because they allow a broad (European) comparison over time and thus identify trends related to students and their socio-economic background.

Information about the first results (from the beginning of August 2019) is available here. Information about the field phase of the project, about the prize draw and about GDPR can be found here (in Czech language).

EUROGRADUATE (2018 – 2020)

Pilotní šetření EUROGRADUATE je projekt z let 2018 – 2020 spolufinancovaný programem Evropské unie Erasmus+, do kterého bylo zapojeno 8 členských zemí včetně České republiky. Cílem projektu bylo v první řadě otestovat proveditelnost celoevropského šetření absolventů, identifikovat možné překážky a nalézt jejich řešení. Česká republika se tak prostřednictvím CSVŠ podílela se na plánování, návrhu a realizaci šetření.

Druhým cílem projektu bylo získat srovnatelná data o absolventech vysokých škol v Evropě, které pomohou tvůrcům politiky sledovat jejich uplatnění na trhu práce, rozvoj jejich dovedností a také trendy v sociálních nerovnostech. Šetření probíhalo v období od října 2018 do února 2019 a týkalo se absolventů vysokých škol v akademických letech 2012/2013 a 2016/2017.

Více informací o projektu včetně závěrečných zpráv pilotního šetření (národní zprávy jednotlivých zemí, zpráva hodnotící realizaci šetření a souhrnná zpráva projektu) naleznete na https://www.eurograduate.eu. Hlavní výsledky šetření v Česku si můžete zobrazit přímo zde.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License