Centrum pro studium vysokého školství vzniklo v roce 1991 transformací tehdejšího Ústavu pro rozvoj vysokého školství jako příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

 

Od 1. 1. 2007 působíme v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. jako veřejná výzkumná instituce (CSVŠ, v.v.i.) zřízená MŠMT. Pracovníci dnešního CSVŠ, v.v.i. se již více než čtvrt století se věnují výzkumu vysokého školství.

 

Naše výzkumná práce je zaměřena na české vysoké školství obecně a na jeho rozvoj. Konkrétní témata se v posledních letech týkají kvality ve vysokém školství a využití evropských standardů pro hodnocení kvality (jeden z důležitých výstupů Boloňského procesu), role vysokých škol v rozvoji regionů, diversifikace vysokého školství a profesně zaměřeného studia, doktorského studia, distančního vzdělávání, e-learningu a dalších nových metod vysokoškolského vzdělávání. V současné době se věnujeme též vysokoškolským studentům a absolventům (v rámci projektů Absolvent 2018 , Eurograduate (2018-2020) a Eurostudent VII), problémům spojeným s neúspěšností studia (projekt SNOP – Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu), analyzujeme spolupráci vysokých škol s praxí v oblasti vzdělávání, nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, zabýváme se přípravou budoucích učitelů.

 

Jsme členem DigiKoalice, Aliance pro otevřené vzdělávání a České asociace distančního univerzitního vzdělávání, českého konsorcia sítě pro odborné vzdělávání ReferNet.

 

Do naší činnosti samozřejmě patří i mezinárodní spolupráce, která se realizuje především prostřednictvím mezinárodních projektů. V posledních letech byly dokončeny např. tato projekty: projekt PERIF (The contribution of higher education institutions to strengthen socio-economic development of peripheral regions in Norway and the Czech Republic), zaměřený na společný česko-norský výzkum role univerzit v periferních regionech, nebo projekt IQAT (Enhancing capacites in implementation of institutional quality assurance systems and typology using bologna process principles), s cílem spolupracovat s vysokými školami v Kazachstánu a Uzbekistánu při vytváření institucionálních systémů zajišťování kvality.

 

Jedním z pilířů naší práce je sledování mezinárodního a zejména evropského vývoje v oblasti vysokého školství. Zaměřujeme se na Boloňský proces, aktivity Evropské komise, EUA, OECD a UNESCO v oblasti vysokoškolského vzdělání.

 

Spolupracujeme s mnoha partnerskými výzkumnými ústavy a centry v řadě evropských zemí.

 

Vydáváme elektronický časopis AULA a postupně tvoříme novou část naší www stránky AULAWIKI.
Přehled našich výzkumných výsledků je možné najít ve výročních zprávách CSVŠ, v.v.i. Výzkumné studie, knižní publikace, články a další výstupy jsou (a nebo postupně budou) zveřejněny na této webové stránce.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License