Zde najdete informace o některých z našich ukončených projektů.

SNOP (2018 – 2020)

Hlavním výzkumným cílem projektu Studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu (SNOP) podporovaným Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta bylo identifikovat příčiny neúspěšnosti studentů na vybraných technických fakultách VŠ. Zejména studentů v /a po prvním ročníku studia. Východiskem projektu byla problematika přechodu mezi střední a vysokou školou. Více informací o projektu včetně závěrečné zprávy najdete zde.

DASCHE (2017 – 2020)

Developing, Assessing and Validating Social Competences in Higher Education (DASCHE) je projekt v rámci KA2 programu Erasmus +. Zkoumá, zda a jak se studenti učí sociální kompetence během studia na vysokých školách. Hlavním cílem projektu DASCHE je podporovat politické učení mezi zeměmi a vysokoškolskými institucemi v rozvoji učebních osnov, posuzování a validaci sociálních kompetencí studentů formou vypracování modelů formulování a hodnocení těchto kompetencí v rámci programů vysokoškolského vzdělávání a poskytováním osvědčených postupů pro inspiraci rozhodování ve vysokoškolských institucích a na systémové úrovni.

Ustanovení sítě expertů na zajišťování kvality ve vysokém školství (Formation of a Network of higher education quality assurance experts) (2018-2019)

Projekt je zaměřen na odbornou pomoc při ustanovení sítě expertů na zajišťování kvality ve vysokém školství na Ukrajině, v Institutu vysokého školství Národní akademie pedagogických věd Ukrajiny. Je financován Českou rozvojovou agenturou

 

Absolvent 2018 (2018–2019)

Výzkumný projekt Absolvent 2018 – šetření uplatnění absolventů vysokých škol se zaměřoval na absolventy vysokých škol, kteří absolvovali své studium v období 2013–2017 a vstoupili na trh práce. Šetření mělo dvě části:

  • šetření absolventů: popis a analýzu kvality absolvovaného studia v souvislosti s přechodem a uplatněním na trhu práce a popis profesní dráhy absolventů vysokých škol;
  • šetření zaměstnavatelů: zkušenosti se zaměstnáváním a kvalitou absolventů z pohledu zaměstnavatelů

Více informací o projektu se dozvíte zde.

PERIF – „Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky“

Jedním z nejvýznamnějším výstupů projektu  je speciální číslo časopisu Higher Education Policy.

Na konci roku 2017 bylo v tomto prestižním periodiku publikováno šest článků, na nichž se podíleli autoři ze všech tří spolupracujících institucí: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Fakulta humanitních studií UK a Agderforskning (Norsko).

Více o projektu PERIF se dozvíte zde.

 
 

IQAT – „Posilování kapacit v implementaci institucionálních systémů zajišťování kvality a typologie s využitím principů Boloňského procesu“

Projekt zaměřený na zvyšování kvality vysokého školství v Kazachstánu a Uzbekistánu

Projekt podporovaný programem Erasmus+ Evropské unie byl zaměřen na posílení kapacit při realizaci reformních procesů v rámci Boloňského procesu na institucionální úrovni ve vysokoškolských institucích ve dvou středoasijských partnerských zemích – Kazachstánu a Uzbekistánu s důrazem na vnitřní zajišťování kvality a institucionální typologie.

Více o projektu IQAT se dozvíte zde.

 
 

IBAR – „Identifikace bariér při zavádění Evropských standardů a směrnic na institucionální úrovni a formulace doporučení jak je odstraňovat“

Zajištění kvality výuky a dalších vzdělávacích aktivit je základním úkolem, kterému musí vysoké školy čelit v narůstající konkurenci v národním a mezinárodním prostředí. Přijetí Standardů a směrnic pro zajištění kvality v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (ESG) v roce 2005 přineslo nový impuls pro výzkum politiky zajištění kvality. Projekt si kladl za cíl zaplnit mezeru v teoretických a empirických znalostech v této oblasti.

Více o projektu IBAR se dozvíte zde.

 
 

VĚŽ – „Věda pro život, život pro vědu

Základním cílem projektu byla systematická příprava lidských zdrojů na středních, vyšších odborných a vysokých školách pro cílenou a metodickou podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech, soustředěná na Ústecký a Karlovarský kraj. Další vzdělávání akademických (vědecko-pedagogických a výzkumných) pracovníků vysokých škol v oblastech řízení výzkumu a vývoje, jeho popularizace a šíření výsledků do praxe, si kladlo za úkol připravit tyto lidské zdroje též pro cílenou metodickou podporu učitelů středních, vyšších odborných a případně i základních škol.

Více o projektu VĚŽ se dozvíte zde.

 
 

SPAV – „Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy

Hlavním cílem projektu bylo identifikovat a propagovat příklady dobré praxe spolupráce technických vysokých škol a fakult s odborníky z praxe na tvorbě a uskutečňování bakalářských, příp. navazujících studijních programů. Projekt vycházel z doporučení expertů OECD z r. 2006 na prohloubení spolupráce institucí terciárního vzdělávání s odborníky z praxe. Hlavním výsledkem byla monografie, obsahující výsledky výzkumu ze všech oblastí řešených v projektu, dílčí výsledky byly publikovány jako články v recenzovaných časopisech.

Více o projektu SPAV se dozvíte zde.

 
 

ZMOVYS – „Zahraniční mobilita pracovníků vysokých škol

Internacionalizace vysokých škol patří k činnosti vysokých škol po celou dobu jejich existence. Vychází z podstaty vzdělávání: jen malá část vzdělávání může mít podobu národní a žádná jeho část se neobejde bez mezinárodních srovnávání. Uzavřenost vysokých škol vůči jiným vysokým školám a kulturám znamená bariéru vůči možnostem naplnění jejich základních funkcí. Rozvoj internacionalizace vysokých škol je tudíž součástí celkového zvyšování kvality vzdělávání. Jako takový je potřeba jej zkoumat v širokých souvislostech.

Více o projektu ZMOVYS se dozvíte zde.

 
ETER II – „Implementing and disseminating the European Tertiary Education Register“

Zahájení: 1. 8. 2015

Ukončeni: 31. 7. 2017

Cílem projektu byla implementace Evropského registru vysokoškolských institucí zahrnující odbornou podporu národní statistické autoritě (MŠMT) při každoročním sběru dat, kontrolu dodaných dat, jejich předání koordinátorovi, konzultace s koordinátorem ohledně ověřování dat a odbornou podporu v otázkách českého vzdělávacího systému. Součástí byla také spolupráce na diseminaci výsledků projektu a národní podpora v otázkách využívání dat registru.
Koordinátorem projektu byla Universita della Svizzera Italiana, Lugano, Švýcarsko a partnery Universita Roma La Sapienza (Itálie), NIFU – Nordic Institute for Studies in Innovation, Research Education (Norsko), Joanneum Research (Rakousko) a odborní konzultanti ze všech zemí EU. Evropský registr vysokoškolských institucí je dostupný na http://eter.joanneum.at/imdas-eter.

 
 

Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age

Zahájení: 09/2015

Ukončeni: 08/2016

Projekt se zabýval implementací vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti a mediální výchovy ve vzdělávacích systémech zemí Visegrádské skupiny. Zkoumal teorie spolu s učebními osnovami a praxí ve třídách, poté vydával národní doporučení, vytvářel mezinárodní návrhy a fóra vhodná pro interaktivní výměnu zkušeností, jakož i rozvoj mezinárodní znalostní základny.

Výstup: Developing Media Literacy in Public Education: A regional priority in a Mediatized Age

 
 

Posuny v regionálních hodnotových strukturách ve společnosti České republiky jako základ pro účinné zaměření rozvoje trhu práce, poklesu nezaměstnanosti a minimalizaci sociálního vyloučení

Zahájení: 01/2014

Ukončeni: 12/2015

Hlavním cílem projektu bylo charakterizovat stav a vývoj hodnotových struktur ve společnosti České republiky, zvláště v regionech, které dlouhodobě čelí nepříznivé socio-ekonomické situaci, především v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, případně v některých menších problematických regionech (např. Jesenicko, Bruntálsko a pod.) a současně srovnat přijaté a „dobré“ hodnoty, které chápeme jako zdroj pro nalézání cest k pozitivně orientovanému sociálnímu učení a k nástrojům takového učení. Modelování „dobrých hodnot“ a cest k nim ve srovnání s hodnotami přijatými v praxi poslouží jako stěžejní východisko pro koncipování sociální práce, politiky zaměstnanosti a minimalizaci sociálního vyloučení.

 
 

Informace o dalších projektech připravujeme.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License