Realizace projektů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v EU

Evropská komise nabízí řadu možností financování projektů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (mezi nimiž zaujímá přední postavení program Erasmus+), včetně hledání partnerů pro takové financování a poskytuje přehled dřívějších projektů v této oblasti financovaných z programu Erasmus+ či z Evropského sociálního fondu.

Programy financování

Evropská komise poskytuje finanční prostředky na projekty a pro organizace formou výzev k předkládání návrhů, což platí i pro oblast vzdělávání. Financování se provádí prostřednictvím akcí decentralizovaných (řízeny na vnitrostátní úrovni národními agenturami se sídlem v jednotlivých zemích EU) a centralizovaných (řízeny na evropské úrovni Evropskou komisí). Národní agentury nejsou součástí orgánů EU. Jsou to právní subjekty zřízené za účelem realizace konkrétních technických a vědeckých úkolů, a pomáhají tak provádět politiky Evropské komise. V České republice plní roli národní agentury Dům zahraničních služeb, pro ostatní země můžete najít konkrétní agenturu zde.

Nejvýznamnější nástroj financování v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (a rovněž i mládeže a sportu) představuje program Erasmus+. V období 2014–2020 disponuje rozpočtem 14,7 miliardy EUR a umožňuje v zahraničí studovat, získávat odbornou přípravu a zkušenosti a dobrovolně pracovat více než 4 milionům účastníků. K dispozici má též 1,68 miliardy EUR na projekty realizované s partnerskými zeměmi. Kromě poskytování grantů se z rozpočtu Erasmus+ také podporuje výuka, výzkum, vytváření sítí a politická diskuse o tématech týkajících se EU. V rámci kapitoly o sportu se podporují aktivity lokálního charakteru v oblasti sportu. Využít jeho možností mohou jednotlivci (studenti, žáci, stážisté, učitelé či dobrovolníci z celého světa) i organizace zajímající se o vývoj a příležitosti při navazování kontaktů s univerzitami, vzdělávacími institucemi a poskytovateli odborné přípravy, think-tanky, výzkumnými institucemi i soukromými podniky. Evropská komise je odpovědná za jednotlivé části programu Erasmus+ a dohlíží na jeho celkové provádění. Centralizované akce řídí na evropské úrovni Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), decentralizované akce lze nalézt na stránkách jednotlivých národních agentur.

Výzvy k předkládání návrhů týkající se dovedností a odborné přípravy vyhlašuje Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (EMPL).

V rámci Akce Marie Skłodowska Curie se poskytují granty výzkumným pracovníkům všech stupňů zařazení (doktorandům i výzkumníkům s letitou zkušeností).

Vyhledávání partnerů k financování

Finanční prostředky EU většinou poskytuje na projekty spolupráce organizací z různých zemí. Zájemci mají možnost využít různé vyhledávací služby, které mohou pomoci najít partnerské organizace, jež se budou moci na realizaci návrhu projektu podílet, případně mohou sami zveřejnit vlastní nabídku spolupráce.

Hledat zahraniční partnery pro projekt lze prostřednictvím Národních agentur programu Erasmus+ v příslušných zemích, případně v databázi s výsledky již realizovaných projektů v rámci programu  Erasmus+ a kde jsou k dispozici podrobnosti o projektech i kontaktní údaje pro zúčastněné organizace.

Pro oblast mládežnických projektů existuje platforma pro mezinárodní partnerství Otlas, kde lze vyhledávat organizace a neformální skupiny zaměřené na tuto problematiku.

Školy mohou při snaze navázat partnerství pro projekty využít online fórum eTwinning, pro výměnu pedagogických pracovníků škol či strategická partnerství s cílem podpořit inovativní vzdělávací postupy pak existuje platforma School Education Gateway.

Sdílet nápady či hledat příležitosti v oblasti vzdělávání dospělých  lze na stránkách Elektronické platformy pro vzdělávání dosplých (EPALE).

V oblasti odborného vzdělávání lze hledat partnery pro projekty v Evropské alianci pro učňovskou přípravu, což je síť zaměřující se na zvyšování kvality učňovské přípravy. Iniciativa Evropský týden odborných dovedností se soustředí na podporu networkingu a spolupráce mezi žáky a studenty, rodiči, firmami, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy, organizacemi zabývajícími se vzděláváním dospělých, komorami a dalšími profesními organizacemi, výzkumnými pracovníky, profesními poradci a veřejné orgány.

Vyhledávání projektů financovaných z prostředků EU

Informace o předchozích projektech financovaných z programu Erasmus+ lze dohledat v Archivu výsledků projektu Erasmus+ (umožňuje přístup k údajům, výsledkům a kontaktním údajům všech projektů financovaných z programu Erasmus+ a některých projektů financovaných z předchozích programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu). Databáze projektů Evropského sociálního fondu poskytuje informace o předchozích financovaných projektech zaměřených na zkvalitňování vzdělávání napříč EU.

Další informace

Related Podobná hesla

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License