Evropský vzdělávací prostor

Evropská unie v posledních letech klade důraz na plné využití potenciálu vzdělávání a kultury jako hybatele ekonomického růstu, tvorby pracovních míst, sociální spravedlnosti a rozvoji evropské identity v různosti jejích podob. Cílem je vytvořit do roku 2025 Evropský vzdělávací prostor.

K tomuto cíli směřují tři návrhy Evropské rady přijaté v lednu 2018, vyzývající členské země k plnění společně dohodnutých cílů:

Návrh doporučení Evropské radě o klíčových kompetencích pro celoživotní učení

Evropská komise předložila v letech 2006 a 2016 Evropskému parlamentu a Evropské radě návrhy doporučení, která představují společný rámec pro tvůrce politik, poskytovatele vzdělání a výcviku, sociální partnery i samotné studenty. Cílem je podpořit kvalitní vzdělávání orientované na budoucí potřeby evropské společnosti, umožňující rozvoj klíčových kompetencí nezbytných pro osobní naplnění a rozvoj, zaměstnatelnost, sociální inkluzi a aktivní občanství. Toho se má docílit mimo jiné podporou pracovníků ve vzdělávání, různých přístupů k výuce či zkoumáním přístupů k hodnocení a validaci klíčových kompetencí či všeobecným poskytováním vysoce kvalitního vzdělávání.

Akční plán digitálního vzdělávání

V roce 2018 přijala Evropská komise akční plán digitálního vzdělávání zahrnující 11 iniciativ na podporu využití technologií a rozvoj digitálních kompetencí ve vzdělávání. Hlavní priority plánu jsou lepší využití digitálních technologií ve výuce a učení, rozvoj digitálních kompetencí a dovedností a zlepšení vzdělávání prostřednictvím kvalitnější analýzy dat a předpovědí. Plán je implementován v rámci procesu ET 2020.

V České republice vznikla v roce 2016 na podporu digitálního vzdělávání iniciativa Digikoalice, od roku 2014 je na návrh MŠMT uplatňována Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Návrh doporučení Evropské radě o společných hodnotách, inkluzivním vzdělávání a evropské dimenze výuky

Návrh byl přijat v roce 2018 a jeho cílem je posílení demokracie v jednotlivých zemích i Evropské unie, zahrnující posílení sociální koheze prostřednictvím podpory společných hodnot (lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, vláda zákona a respekt k lidským právům, včetně práv osob náležejících k menšinám). Jádro návrhu představuje podpora společných hodnot na všech úrovních vzdělávání, podpora inkluzivnějšího vzdělávání, povzbuzení evropské dimenze výuky a podpora učitelů a učení. Tyto cíle jsou v souladu s implementací evropského pilíře sociálních práv a k jejich realizaci budou využity unijní nástroje a programy, včetně programu Erasmus+ či evropské strukturální a investiční fondy

Related Podobná hesla

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License